ASSET recovery bureau

Ir-Rwol tal-ARB

Bħala l-uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi għall-Gżejjer Maltin, l-għan ewlieni tagħna huwa li niżviluppaw u niffaċilitaw metodi tekniċi użati fl-identifikazzjoni u fl-traċċar tal-assi sabiex iwassal għal għadd akbar ta’ konfiski. Għal dan il-għan, l-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi qiegħed jistenna bil-ħerqa li jaħdem mal-Istituzzjonijiet reġistrati kollha sabiex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni operattiva billi ninvestu f’metodi tekniċi ġodda filwaqt li jiġu adottati miżuri ta’ simplifikazzjoni permissibbli, u bdil ta’ informazzjoni bl-aħjar prattiċi possibli sabiex jgħinu għall-identifikazzjoni u t-traċċar ta’ assi kriminali.

L-identifikazzjoni, it-traċċar, l-iffriżar, il-konfiska u l-irkupru tal-assi huma modi effettivi biex tiġi indirizzata l-kriminalità u jiġi evitat li d-dħul tagħha jiġi investit mill-ġdid fl-ekonomija leċita u użat għal aktar attivitajiet kriminali. Mill-perspettiva tal-Unjoni Ewropea, saru sforzi sostanzjali f’dan il-qasam, l-aktar bit-twaqqif ta’ Uffiċjali għall-Irkupru tal-Assi fl-Istati Membri tal-UE u fil-kooperazzjoni reċiproka fost dawn l-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi. L-Avviż Legali № 180 tal-2021 dwar ir-Regolamenti tal-2021 dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta’ Ordnijiet ta’ Iffriżar u ta’ Ordnijiet ta’ Konfiska, innomina lill-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi bħala l-awtorità kompetenti li toħroġ u tesegwixxi skont ir-Regolament tal-UE 2018/1805 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Novembru 2018. Ir-Regolament jippermetti eżekuzzjoni ta’ malajr ta’ ordnijiet ta’ ffriżar u konfiska barranin jew lokali bejn Stati Membri differenti mingħajr formalitajiet ineffiċjenti.

Il-kapaċità li jiġu kkonfiskati l-assi tiddependi direttament fuq il-kapaċità ta’ kif jiġu identifikati, rintraċċati u ta’ kif “issegwi l-flus”. U filwaqt li l-UE tkompli tappoġġja t-twaqqif tal-Uffiċċju Nazzjonali għall-Irkupru tal-Assi u l-għoti tas-setgħat u r-riżorsi meħtieġa lil dawn l-Uffiċċji, f’Malta, ir-Regolamenti tal-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi ġew ippromulgati bl-Avviż Legali №. 357 tal-2015. Dawn saru mill-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja, bis-saħħa tas-setgħat mogħtija lilu bl-artikolu № 700 tal-Kodiċi Kriminali. Għadd mid-dispożizzjonijiet li jinsabu f’dawn ir-Regolamenti, fil-fatt, iddaħħlu fis-seħħ bil-Leġislazzjoni Sussidjarja № 9.23 fl-1 ta’ Ottubru 2017. Dan sar biex ikun jistgħu jitwaqqfu l-istrutturi meħtieġa tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi (ARB) u biex tinbena l-kapaċità tiegħhu ħalli jkun jista’ jibda jaħdem. Dan l-istadju intlaħaq sa nofs l-2018 u d-dispożizzjonijiet l-oħra tal-Avviż Legali № 357 tal-2015 daħlu fis-seħħ mill-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja, fl-20 ta’ Awwissu 2018, permezz tal-Avviżi Legali № 283 u № 284 tal-2018. Dan ikun ifisser ukoll li l-każijiet il-ġodda kollha riferuti għall-Iffriżar u l-Konfiska, mill-20 ta’ Awwissu 2018, se jkunu mmexxija mill-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi.

L-Att dwar Dħul mill-Kriminalità, Kapitolu 621 tal-Liġi ta’ Malta ġie ppromulgat fit-12 ta’ Marzu 2021. Il-leġiżlazzjoni tipprevedi għall-identifikazzjoni, it-traċċar, l-iffriżar u l-konfiska tad-dħul mill-kriminalità u għat-twaqqif tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi bħala korp indipendenti mill-Gvern.

L-Att dwar id-Dħul mill-Kriminalità ta setgħat ġodda lill-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi li prinċipalment iduru madwar l-abbiltà ta’ l-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi biex jieħu azzjoni permezz ta’ Miżuri Preventivi fi stadji differenti ta’ investigazzjoni kriminali li jinkludu azzjonijiet li jistgħu jittieħdu waqt il-proċess ta’ qabel il-kawża, l-arrest, is-sentenza u l-istadji ta’ wara s-sentenza. Aktar karatteristiċi innovattivi li ġew imdaħħla bid-dħul fis-seħħ tal-Att dwar id-Dħul mill-Kriminalità jinkludu wkoll emendi għad-definizzjoni ta’ proprjetà li tikkontribwixxi direttament jew indirettament għad-dħul minn kriminalità billi d-definizzjoni msemmija tingħata interpretazzjoni aktar wiesgħa. Barra minn hekk, id-definizzjoni ta’ rejat rilevanti kienet ukoll soġġetta għal bidla fl-Att u issa hija meqjusa bħala kull xorta ta’ rejat taħt kwalunkwe liġi, u mhux rejat ta’ natura involontarja, suġġett għall-piena ta’ priġunerija jew detenzjoni għal terminu massimu ta’ mill-inqas sena. Fattur ieħor fl-Att li wieħed irid jieħu ħsiebu u huwa evidenti ħafna, huwa l-fatt li anke jekk tkun ingħatat ordni ta’ konfiska mill-Qorti rilevanti, min wettaq ir-rejat xorta jkun obbligat iħallas lil kull persuna għal kull ħsara kkawżata mir-rejat.

It-Tieni Taqsima tal-Att dwar il-Proċedimenti tal-Kriminalità tistabbilixxi l-funzjonijiet u s-setgħat ta’ l-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi filwaqt li b’mod inerenti it-Tielet Parti stabbilixxiet sezzjoni ġdida tal-Qorti Ċivili li hija msejjħa bħala l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Irkupru tal-Assi). It-Taqsima in kwistjoni u l-Ħames Taqsima prinċipalment jippreskrivu l-proċeduri tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Irkupru tal-Assi) u jirregolaw ukoll kull xorta ta’ tilwim relatat mad-determinazzjoni ta’ liema proprjetà tikkostitwixxi d-dħul mill-kriminalità. Is-Sitt Taqsima tal-Att tistabbilixxi wkoll il-funzjoni kontemporanja ta’ Konfiska mhux Ibbażata fuq Kundanna li tipprovdi għall-irkupru ta’ proprjetà soġġetta għal konfiska f’sitwazzjonijiet fejn, fil-ġudizzju tal-Avukat Ġenerali, mhuwiex xieraq, f’ċerti każijiet, li tiġi rkuprata tali proprjetà permezz ta’ konfiska mhux ibbażata fuq kundanna bħala parti minn prosekuzzjoni kriminali.

72, Triq Is-Suq, Il-Floriana, Malta